LES ENFANTS DYS ONT DES TALENTS

 

Ils compensent leurs difficultés par des talents spécifiques, ils sont courageux, persévérants souvent créatifs et sensibles au-delà de la compensation de leur déficit, aidons-les à cultiver leurs ressources exceptionnelles !

  • Facebook Social Icon

Hei kennt dier eis op Facebook fannen, Ici vous pouvez nous retrouver sur Facebook.

Mesures par rapport au Coronavirus

Gudden Moien,

Bonjour,  No der Direktive vun der Lëtzebuerger Regierung an an der Noutwendegkeet fir déi Schwaach ze schützen, ass de Büro vun der APELux an der Dysphasie.lu bis op Weideres zou. On-site Reunioune sinn och bis op Weideres suspendéiert. Wéi och ëmmer, mir bleiwe per E-Mail (dys.luxemburg@gmail.com) fir all Froen zur Verfügung. Mir soen Iech am Viraus Merci fir Äert Verständnis iwwer méiglech Verzögerungen. 

 

Méi Informatioun iwwer Coronavirus, Symptomer, Schutzmoossnamen a Empfehlungen fir grenziwwerschreidend Aarbechter ass verfügbar https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html. Als Erënnerung, hei ass d'Hotline erëm: 8002 8080.

 

Mir wënschen Iech Solidaritéit, Kloerheet a Vertrauen an hoffen datt, dank der Virsiicht an der Verantwortung vun all, d'Situatioun sech positiv entwéckelt.

 

Ärt APELux an Dysphasie.lu Team

Bonjour,

 

Conformément aux directives du gouvernement luxembourgeois et dans l’urgence de protéger les personnes vulnérables, le bureau d’APELux et Dysphasie.lu sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Les rendez-vous sur place sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, nous restons à votre disposition par e-mail (dys.luxemburg@gmail.com) pour toute question. Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension concernant d’éventuels délais.

 

De plus amples informations sur le coronavirus, les symptômes, les mesures de protection et les recommandations pour les frontaliers sont disponibles https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html . Pour rappel, voici à nouveau la hotline : 8002 8080.

Nous vous souhaitons solidarité, clarté et confiance et espérons que, grâce à la prévoyance et à la responsabilité de tous, la situation évoluera positivement.

 

Votre équipe d’APELux et Dysphasie.lu 

Konferenz Schulmobbing 07 Februar 2020

 

Den 08 ten Februar war um IFEN eis Konferenz iwwert Mobbing, mir kruten en positiven Feedback vun deenen Leit déi dësen Owend do waren, an mir sinn frou dass dëst Thema konnt vun eis zesummen mam Pof Dr Harald Ege behandelt ginn

 

 

Am 8ten Februar. organisierten wir in den Infrastrukturen von IFEN eine Konferenz zum Thema Mobbing , wir erhielten positive Rückmeldungen von den an diesem Abend Anwesenden. Wir freuen uns, dass wir dieses Problem gemeinsam mit Pof Dr. Harald Ege angehen konnten.

Weiterbildung ( IFEN) Sich gegen Schulgewalt und Schulmobbing wehren:

Konferenz geleitet von:

Professor Dr. Psychologe Harald Ege

Leiter des PRIMA-Zentrums in Bologna und Professor auf Honorarbasis an der Technischen Universität der Marken in Ancona,
Karatelehrer (2. Dan) und nationaler Kampfrichter im Karate (Italien)

 

Die Konferenz richtet sich an alle Berufs- und Gesellschaftsgruppen, sowohl an Opfer als auch an diejenigen, die keine Opfer werden wollen, als auch an Berufsgruppen, die sich mit Opfern beschäftigen.

am 8. Februar 2020

von 8h30 bis 12h30

und 14h30 bis 17h30

Institut de Formation de l’Éducation Nationale (IFEN)

L-7720 Walferdange (Route de Diekirch)

Merci

Don 2019

Och dëst Joer, wei bis elo ëmmer, konnten mir erëm op är Ënnerstëtzung zielen. Nieft eisen villen Memberen  hunn och erëm en puer Associatiounen eis A.S.B.L. ënnerstëtzt. Mir kennen, an wëllen, ( aus Diskretiounsgrënn) se net all opzielen, awer hei en puer déi eis mat grousszügegen Doen ënnerstëtzt hunn :

Don 2019

Auch in diesem Jahr konnten wir, wie immer, auf Ihre Unterstützung zählen. Neben unseren vielen Mitgliedern haben auch wieder einige Verbände unserer A.S.B.L. unterstützt. Wir können und möchten (aus Gründen der Diskretion) nicht alle auflisten, aber hier sind einige, die uns mit großzügigen Taten unterstützt haben :

Don 2019

Cette année, comme toujours, nous avons pu compter sur votre soutien. En plus de nos nombreux membres, encore une fois certaines associations ont soutenu notre A.S.B.L.. Nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas (pour des raisons de discrétion) tous les énumérer, mais voici quelques-uns nous ayant soutenus avec leurs actions généreuses :

 

Apeleide(Association des Parents et Elèves Internationale de Differdange et Esch-Sur-Alzette)

APEEP Steesel  (Association des Parents d’Elèves, Steinsel)

Jeunes Mamans vu Miersch

Brigade des Sécuristes et Ambulanciers de Sanem

Associations des parents d’élèves LTC

Journée d'informations Belle Etoile 23 Novembre 2019

EducaTec-EducaTice Paris,Porte de Versailles

Jeudi,21 novembre, toute l’équipe de Dysphasie.lu et A.P.E.Lux se sont rendus au Salon Educatec-Educatice à Paris, ce Salon est dédié aux solutions numériques dans l’éducation.
Toute l’équipe a participé à de nombreux ateliers et conférences pour développer et approfondir leurs compétences sur le sujet.

Donnerstag, 21. November, war das gesamte Team von Dysphasie.lu und A.P.E.Lux auf der Educatec-Educatice in Paris, diese Messe widmet sich digitalen Lösungen im Bildungsbereich.
Das gesamte Team hat an zahlreichen Workshops und Konferenzen teilgenommen, um seine Fähigkeiten zu diesem Thema zu entwickeln und zu vertiefen.

Scheckiwerreschung Apeleide

(Association des Parents et Elèves Internationale de Differdange et Esch-Sur-Alzette)

Um Owend vun hirer Generalversammlung den 17ten Oktober 2019 kruten mir vun der Apeleide  dësen Scheck , fier eis Association ze ennerstetzen,iwwerrescht .
Villmools Merci

Notre association à eu l‘honneur de recevoir ce chèque pour soutenir les enfants avec un handicap invisible lors de l’Assemblée générale de l’Apeleide le 17 octobre 2019.
Merci beaucoup

Scheckiwerreschung vun der APEEP Steesel  (Association des Parents d’Elèves, Steinsel)

Um Owend vun hirer Generalversammlung den 15ten Oktober 2019 kruten mir vun der Apeep (Elterevereenegung Steesel) dësen groussaartegen Scheck , fier eis Association ze ennerstetzen,iwwerrescht .

Villmools Merci

 

Notre association a eu l‘honneur de recevoir cet énorme chèque pour soutenir les enfants avec un handicap invisible lors de l’Assemblée générale de l’APEEP (Association des Parents d’Elèves, Steinsel) hier soir, 15 octobre 2019.

Merci

Journée des dys 10 November 2019

Gudden Moien, mir wollten deenen villen Leit Merci soen déi zu Walfer op eis Journée des dys komm sin.
Och en groussen Merci un all die Leit die eis bei der Organisatioun gehollef hun.
Falls dier trotzdeem nach iergend eng Informatiounen braucht, fäert net fir eis direkt ze kontaktéieren.

E ganz schéinen Dag

...

Bonjour, encore un tout grand Merci à toutes les personnes qui ont participé lors de notre journée des dys à Walferdange.
Un grand Merci aux personnes qui nous ont aidé dans l’organisation.
Si jamais des questions restent ouvertes, ou si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne journée

Journée d'informations City Concorde 28 September 2019

Journée d'action et sportive <<Besoins spécifiques>>

Don Iwwerreechung vun Jeunes Maman

Mir soen den Jeunes Mamans vu Miersch vilmols Merci fir hiiren genereisen Don!

L' Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra samedi, le 16 février 2019 à 18.30 heures et l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra samedi, le 16 février 2019 à 18.45 heures dans la salle

« Dysphasie.lu A.S.B.L. »

Centre Culturel - 2. Etage

2, rue du Château

L-4992 Sanem

Le vendredi 7 octobre 2016 à 19H30, Campus Uni.lu Belval, Maison du savoir Salle 3.540

Les troubles de la coordination motrice d'origine développementale, tels que la dyspraxie, touchent 5 à 7% des enfants de 5 à 11 ans.
Les gestes complexes nécessitant un apprentissage, comme l’écriture, ne deviennent jamais automatiques chez les enfants dyspraxiques, qui doivent, tout au long de leur existence, leur prêter une attention importante. Dans la majeure partie des cas, sont associés des troubles oculomoteurs qui compromettent l’accès aux informations présentées visuellement. Le Dr Caroline Huron nous montrera comment une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau normal permet de mieux appréhender ce handicap et de mettre en place les adaptations qui permettent à ces enfants d’acquérir les compétences scolaires au même rythme que les enfants de leur âge. www.cartablefantastique.fr

Entrée libre. Inscriptions par mail : dys@pt.lu  en précisant votre nom & prénom

Dr Caroline Huron,Médecin, chercheuse à l’INSERM dans le laboratoire de neuroimagerie du Pr Stanislas Dehaene et présidente et fondatrice du « Cartable fantastique » et Valérie Grembi, Enseignante et coordinatrice pédagogique du « Cartable fantastique »

Le vendredi 7 octobre 2016 de 14:00 à 18:00, Campus Uni.lu Belval, Maison du savoir, Salle 3.330

  • Comprendre la dyspraxie. Approche scientifique et médicale.

  • Comprendre les répercussions dans la vie quotidienne et dans les activités scolaires.

  • Permettre à l’enseignant de repérer les difficultés spécifiques de l’élève dyspraxique.

  • Réfléchir aux moyens de compensation et à la mise en place des adaptations nécessaires.

Descriptif de la formation                                     Comment télécharger le "Ruban Word"

Inscription pour les enseignants et éducateurs : Institut de Formation de l'Education Nationale

Inscription pour les autres professionnels: nom + prénom + profession dys@pt.lu

7ième journée des DYS : Stand d'information au Cactus de Bascharage

Le samedi 8 octobre de 10h à 18h

Les membres de l’association Dysphasie.lu se tiendront à votre disposition sur un stand d’information dans la Galerie du Centre Commercial du Cactus Bascharage

Le ministre de l'Education nationale Claude Meisch a reçu des représentants de Dysphasie.lu

Le 21 juin 2016